Everything you need to know about NFT!

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาศิลปะและชุมชนชาวม้ง

Develop Mhong

ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันประชุมอย่างตั้งใจเพื่อหาแนวทางพัฒนาความสามารถของชาวเขาชนเผ่าม้ง

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6

นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้การต้อนรับ อาจารย์อรประภา ภุมมะกาญจนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะ Hmong Cyber (ม้งไซเบอร์) เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์และชายขอบ ที่มีความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ ร่วมกับการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยี และการศึกษามาขับเคลื่อนเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะแห่งโลกอนาคตให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างรายได้ โดยไม่ต้องออกจากหมู่บ้านน้ำจวง และต่อยอดสู่การสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

  1. Hmong Cyber Bootcamp แคมป์ฝึกทักษะอาชีพกับ influencer
  2. Hmong Cyber Adventure and Festival เทศกาลท่องเที่ยวธรรมชาติ ดนตรี และอาหารชาติพันธุ์ม้ง
  3. Hmong Cyber Talent Scoutter ร่วมกับนักเรียนชาติพันธุ์และชายขอบ ที่มีความสามารถด้าน Digital skills

ในการนี้ รองอธิบดี พส. เสนอพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ราษฎรบนพื้นที่สูง และนิคมสร้างตนเอง ในด้านการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่การเป็น Nation Foodbank เพื่อพลิกโฉมการทำงานด้านชาติพันธุ์และราษฎรบนพื้นที่สูง ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไป

รอบรู้ข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับ NFT 
โปรดติดตาม NFT360 เข้าใจง่าย ได้ครบทุกมิติ
join Discord NFT360 Community

World3News หรือ ประจำสัปดาห์ สรุปเหตุการณ์และข่าวที่เกิดขึ้นของวันที่ 29-24 Feb 2024 มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง.
ข่าวประจำสัปดาห์ 22-28 Jan 2024 ของโลก web3 และ wetaverse
Scroll to Top