Everything you need to know about NFT!

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) ได้จัดทำขึ้นโดย บริษัท เคมาร์ส สตูดิโอ จำกัด (“บริษัทฯ”) เพื่อกำหนดนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน (“ประมวลผลข้อมูล”) ของบุคคลผู้ที่มีสถานะเป็นลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น ผู้เข้าอบรมหรือสัมมนา และผู้ที่อาจเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ ในอนาคต (เรียกรวมกันว่า“ท่าน”) รวมถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและดูแลข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะดำเนินให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ดูแลหรือบุคคลที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการว่าจ้างให้ดำเนินการในนามของบริษัทฯ

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใด ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านผู้เป็นบุคคลธรรมดาได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โดยบริษัทฯ จะขอความความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดเท่านั้น 

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่มีระหว่างท่านกับบริษัท ฯ ได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถจัดเตรียมสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านได้ และ/หรืออาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการทางสัญญาหรืออำนวยความสะดวกใด ๆ ให้แก่ท่านได้

ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมาโดยอัตโนมัติเพื่อระบุกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อนำมาสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกเก็บรวบรวมในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งได้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทางและวิธีการดังต่อไปนี้

 1. เมื่อท่านทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือเมื่อท่านใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 2. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ รวมถึงการที่ท่านได้ส่งข้อมูลให้บริษัทฯ เพื่อรับของสมนาคุณจากการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ
 3. เมื่อท่านได้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่บริษัทฯ ได้นำส่งแก่ท่าน
 4. เมื่อท่านได้ติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 5. เมื่อท่านได้ทำการกรอกแบบฟอร์มติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูล ให้ความคิดเห็น ยื่นข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อร้องเรียนที่ท่านได้พบเจอจากการใช้สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ
 6. เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้แก่บริษัทฯ ด้วยเหตุผลหรือช่องทางใดก็ตามผ่านช่องทางติดต่อที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 7. เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจทำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงได้และเป็นแหล่งข้อมูลที่ปรากฏในสาธารณะ เช่น บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หน่วยงานราชการ เว็บไซต์ที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่าน สื่อสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เป็นสมาชิกอยู่ ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับธุรกรรมหรือการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน
 2. เพื่อการจัดเตรียมและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงการนำส่งเอกสารหรือเรียกเก็บค่าบริการจากท่าน
 3. เพื่อการยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตน และตรวจสอบข้อมูลของท่านเมื่อบริษัทฯ ได้ให้บริการ
 4. เพื่อสอบถามความคิดเห็นและวิเคราะห์ความสนใจของท่านที่มีต่อการใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 5. เพื่อจัดทำบันทึก เก็บรักษา และปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของท่าน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัทฯ
 6. เพื่อการวางแผน บริหารและ จัดการงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 7. เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลสถิติและงานวิจัย เพื่อการปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 8. ๆ ของบริษัทฯ และสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งนำเสนอบริการหรือสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัทฯ ไว้
 9. เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ หรือเพื่อลงทะเบียนในการรับของสมนาคุณท่านหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น
 10. เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัทฯ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ ที่ท่านได้เข้าร่วม
 11. เพื่อใช้ในการติดต่อท่านเพื่อแก้ไขปัญหา ตอบปัญหา ความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งที่ท่านมีกับบริษัทฯ
 12. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับใช้ในการ วิจัย ประเมิน พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 13. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กรมสรรพากร เป็นต้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ โดยเหตุผลทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจอาศัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้ (1) ท่านได้ให้ความยินยอมสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (2) การประมวลผลข้อมูลนั้นจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่าน และ/หรือเพื่อการปฏิบัติก่อนการเข้าทำสัญญา (3) การประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (4) การประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ หรือ (5) การประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลหรือองค์กรอื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยบุคคลหรือองค์กรที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือเท่าที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของท่านและเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้

ผู้เยาว์
หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากให้ผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบท่านตามกฎหมาย เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการอนุญาตให้บริษัทฯ สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หากบริษัทฯ ทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่มีข้อกฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมได้ บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ โดยไม่ชักช้า

ผู้ให้บริการ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเว็บไซต์ การอบรมหรือสัมมนา และผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ได้ใช้ในการให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีความจำเป็นเพื่อติดต่อท่านในนามของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

พันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในบริการที่ท่านได้ใช้งานหรือท่านอาจให้ความสนใจ รวมถึงเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

การบังคับใช้กฏหมาย
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอทางราชการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำส่งรายการภาษีของบริษัทฯ ให้แก่กรมสรรพากร เป็นต้น

การถ่ายโอนธุรกิจ
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยฝ่ายที่รับโอนจะปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บรักษาและการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และ บนระบบคลาวด์ที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงได้เพียงบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องเพียงเท่านั้น
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล องค์กร ที่อยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ รวมถึงดูแลความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ ท่านมีสิทธิหลายประการซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย

สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ  และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to be forgotten) ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่มีการแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยทำการติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างใต้ของนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิที่ท่านมีการร้องขอภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับคำขอใช้สิทธิตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่ว่าบริษัทฯ มีเหตุจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบคำขอของท่าน บริษัทฯ อาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนดไว้ในการตอบสนองต่อคำร้องขอของท่าน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้เมื่อท่านได้แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิของท่านกับบริษัทฯ เช่น ข้อความ SMS อีเมล เป็นต้น

การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวสาร

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสินค้าหรือได้รับการบริการจากบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Facebook เป็นต้น เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับท่าน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจแสดงโฆษณาจากบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการในกิจกรรมเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น
บริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรมหรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่นใดอีกต่อไป ท่านสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์ที่ปรากฏบนอีเมลหรือข้อมูลที่บริษัทฯ มีการส่งไปให้ท่านหรือแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านการกรอกแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่านต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้งาน “คุกกี้” เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเปิดโปรแกรมหรือเพื่อนำส่งไวรัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ถูกเลือกใช้ให้เป็นเอกลักษณ์แก่ท่านและจะสามารถอ่านได้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของโดเมนที่ได้นำคุกกี้มาใช้กับท่าน

บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ โดยท่านความสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้หากท่านต้องการ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ท่านจะไม่สามารถใช้และพบกับคุณสมบัติพิเศษของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทฯ มีการใช้งานได้ที่ https://kmars.io//privacypolicy#cookies

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังคงรับบริการอยู่กับบริษัทฯ หรือในขณะที่ท่านยังคงมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตามในฐานะลูกค้า ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นเสียแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านต่อไปภายหลังจากที่สิ้นสุดการรับบริการหรือนิติสัมพันธ์ที่ท่านมีกับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้หมดความจำเป็นต่อบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบทิ้ง ดังนั้น สิทธิขอเข้าถึง สิทธิขอให้ลบ สิทธิขอให้แก้ไข สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล จะไม่สามารถบังคับใช้ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลท่านที่ได้ลบทิ้งไปโดยบริษัทฯ จะไม่นำมาใช้ในทางที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
ภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัทฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนที่ท่านจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากวิธีการประมวลผลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่บริษัทฯ สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งการละเมิดของข้อมูลให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุผล ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้แก่ www.kmars.io อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ/span>

นโยบายฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านรายละเอียดและช่องทางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้
บริษัท เคมาร์ส สตูดิโอ จำกัด
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Scroll to Top